IPsubversion
217.103.221.7:42580/Satoshi:0.16.4/
[2a02:7b40:5928:4e0::1]:46200/Satoshi:0.14.5/
54.36.108.154:38798/Satoshi:0.16.4/
[2600:1700:fa30:7aa0:5054:ff:feda:ed28]:16326/Satoshi:0.16.4/
[2a01:4f8:201:87::2]:44766/Satoshi:0.16.4/
144.217.186.92:55580/Satoshi:0.14.5/
34.225.224.198:29563/Satoshi:0.16.4.1/
34.202.104.227:39333/Satoshi:0.16.4.1/
144.217.186.92:26070/Satoshi:0.14.5/
207.246.100.84:40598/Satoshi:0.14.5/
66.151.242.154:53174/Satoshi:0.14.5.1/
34.231.68.33:54297/Satoshi:0.16.4.1/
[2001:41d0:700:109a::]:41402/Satoshi:0.16.4/
54.187.252.221:50616/Satoshi:0.16.4.1/
[2a01:4f8:13a:90d::7:50]:51860/Satoshi:0.16.4.1/
3.121.247.139:23060/Satoshi:0.16.4/
193.70.35.154:50530/Satoshi:0.16.4/
[2001:41d0:303:79a::]:47248/Satoshi:0.16.4/
34.231.68.33:4300/Satoshi:0.16.4.1/
203.198.146.232:41566/Satoshi:0.16.4.1/
195.201.160.242:59072/Satoshi:0.16.4.1/
54.38.176.40:35136/Satoshi:0.16.4/
217.103.221.7:56474/Satoshi:0.16.4/
144.76.222.140:59138/Satoshi:0.16.4/
34.202.104.227:25389/Satoshi:0.16.4.1/
51.15.16.53:34644/Satoshi:0.16.4/
54.37.139.32:51370/Satoshi:0.16.4.1/
34.225.224.198:39478/Satoshi:0.16.4.1/
89.40.4.224:52012/Satoshi:0.14.5/
66.151.242.154:39942/Satoshi:0.14.5.1/
147.135.191.162:10888/Satoshi:0.16.4/
83.221.211.116:40876/Satoshi:0.14.5/
92.43.104.34:41960/Satoshi:0.16.4.1/
78.94.32.197:42008/Satoshi:0.16.4/
35.162.118.200:38340/Satoshi:0.14.5.1/
54.189.144.3:10888/Satoshi:0.16.4.1/
95.216.223.35:41952/Satoshi:0.14.5.1/
217.100.21.99:45822/Satoshi:0.16.4/
103.232.209.140:43130/Satoshi:0.16.4.1/
[2607:5300:60:721e::]:43784/Satoshi:0.18.1/
193.70.35.154:52776/Satoshi:0.16.4/
[2a03:b0c0:1:e0::2b8:f001]:40470/Satoshi:0.16.4.1/
203.198.146.232:41544/Satoshi:0.16.4.1/
203.198.146.232:35810/Satoshi:0.16.4.1/
95.216.45.234:35506/Satoshi:0.14.5/
35.162.118.200:56862/Satoshi:0.14.5.1/
[2600:1f18:257a:7710:6791:96:65f5:6ce]:38608/Satoshi:0.16.4.1/
3.213.255.199:9378/Satoshi:0.16.4.1/
[2a01:4f9:2a:2c15::2]:35972/Satoshi:0.14.5/
83.221.211.116:44886/Satoshi:0.14.5/
39.106.250.31:34832/Satoshi:0.16.4/
35.162.118.200:32774/Satoshi:0.16.4.1/
157.245.166.199:57082/Satoshi:0.16.4.1/
[2604:a880:2:d1::66:9001]:10888/Satoshi:0.16.4.1/
172.104.155.17:35646/Satoshi:0.11.3.2/
203.198.146.232:35860/Satoshi:0.16.4.1/
157.161.128.63:55968/Satoshi:0.14.5/
167.114.159.30:43502/Satoshi:0.18.1/
5.188.104.245:48374/Satoshi:0.14.5/
50.225.198.67:51983/Satoshi:0.14.5/
78.46.42.229:45394/Satoshi:0.16.4/
210.55.57.107:43278/Satoshi:0.16.4/
193.108.44.58:10888/Satoshi:0.16.4.1/
47.93.173.10:56588/Satoshi:0.16.4/
67.43.1.184:10888/Satoshi:0.14.5/
47.93.115.207:10888/Satoshi:0.16.4/
136.24.44.38:28461/Satoshi:0.18.1/
[2607:5300:60:721e::]:59724/Satoshi:0.18.1/
66.151.242.154:58812/Satoshi:0.14.5.1/
217.100.21.99:51348/Satoshi:0.16.4/
203.198.146.232:51896/Satoshi:0.16.4.1/
5.200.21.187:50036/Satoshi:0.16.4.1/
31.25.241.224:59078/Satoshi:0.14.5/
94.208.36.79:49763/Satoshi:0.16.4/
31.25.241.224:50744/Satoshi:0.14.5/
204.27.62.10:10888/Satoshi:0.16.4.1/
5.188.104.245:45030/Satoshi:0.14.5/
62.210.107.222:53654/Satoshi:0.16.4/
81.187.211.49:24173/Satoshi:0.16.4.1/
109.247.18.38:35697/Satoshi:0.16.4/
51.77.152.160:57912/Satoshi:0.16.4.1/
82.217.13.0:6022/Satoshi:0.16.4.1/
203.198.146.232:50998/Satoshi:0.16.4.1/
203.198.146.232:55290/Satoshi:0.16.4.1/
221.122.37.73:51180/Satoshi:0.16.4/
47.103.87.49:42442/Satoshi:0.16.4.1/
75.19.27.26:37612/Satoshi:0.16.4.1/
46.23.35.70:37164/Satoshi:0.16.4/
46.23.35.70:55318/Satoshi:0.16.4/
46.23.35.70:12025/Satoshi:0.16.4/
34.236.45.33:10888/Satoshi:0.16.4.1/
47.95.194.175:41828/Satoshi:0.16.4.1/
81.187.211.49:26073/Satoshi:0.16.4.1/
173.212.202.33:40104/Satoshi:0.16.4/
68.229.59.48:34150/Satoshi:0.16.4.1/
203.198.146.232:48798/Satoshi:0.16.4.1/
47.88.63.239:38352/Satoshi:0.16.4/
[2600:1700:e901:29c0:a00:27ff:fee2:bec7]:54480/Satoshi:0.16.4.1/
50.225.198.67:53026/Satoshi:0.14.5/
46.23.35.70:52394/Satoshi:0.16.4/
104.63.108.5:48430/Satoshi:0.16.4.1/
104.42.106.43:3008/Satoshi:0.16.4/
45.72.209.129:59822/Satoshi:0.16.4.1/
217.103.221.7:58510/Satoshi:0.16.4/
60.240.182.34:52083/Satoshi:0.16.4/
83.252.255.222:52044/Satoshi:0.16.4.1/
167.179.137.92:56052/Satoshi:0.16.4.1/
189.29.184.158:36431/Satoshi:0.16.4.1/
80.128.153.154:54193/Satoshi:0.16.4.1/
3.121.247.139:17710/Satoshi:0.16.4/
188.77.73.62:62398/Satoshi:0.16.4/
addnode list
addnode=147.135.191.162:10888
addnode=54.189.144.3:10888
addnode=[2604:a880:2:d1::66:9001]:10888
addnode=193.108.44.58:10888
addnode=67.43.1.184:10888
addnode=47.93.115.207:10888
addnode=204.27.62.10:10888
addnode=34.236.45.33:10888